Ενημέρωση για τα καινούργια προγράμματα αλλά και όλα τα σημαντικά νέα και γεγονότα.

"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020" Δράση 4.2.1.: "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της Δράσης είναι:

α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον και γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Δεν είναι επιλέξιμες…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER

Το νέο πρόγραμμα Leader Clld αναμένεται να παρέχει επιδότηση έως 600.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις, και θα προκηρυχθεί μέσα στο 2016. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νεοφυείς, καινοτομικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις ή/και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισµό, στην οικοτεχνία, στη βιοτεχνία καθώς και στην παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Θα αφορά επενδύσεις που θα υλοποιούνται σε δήμους και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 15.000 κατοίκους, ενώ προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν οι άνεργοι και οι γυναίκες. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Leader θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Επίσης έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Δικαιούχοι

  • Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΑΠΟ 23/03/2017

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο