ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ /1η Φάση Aρχικών Aιτήσεων έως 21/04/2020

 

Σύμφωνα με το 3ο άρθρο της από 30.03.2020 ΠΝΠ, επιχειρήσεις που επλήγησαν από οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 δικαιούνται να ζητήσουν κρατική ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σκοπός της δράσης είναι η άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τι είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή

 Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία ολόκληρή ή μέρος της θα επιστραφεί εντός πενταετίας στο κράτος.

Δεν είναι επιχορήγηση – δεν είναι Επιστροφή Φόρου.

Είναι ουσιαστικά ένα κρατικό δάνειο μέσης διάρκειας, με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, με περίοδο χάριτος τον πρώτο χρόνο.

 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Όλες τις επιχειρήσεις που έχουν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΝΑΡΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τις περιοχές του Νομού που ορίζονται σε κάθε Τοπικό Πρόγραμμα:

  • Leader Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας: Αφορά στο σύνολο της Π. Ε. Ιωαννίνων, εκτός της Δ. Κ. Ιωαννίνων και το σύνολο της Π. Ε. Θεσπρωτίας,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Δικαιούχοι:

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ)από 1.000 ευρώ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της

προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2017 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email