ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e – business) II – ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e business) II» είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η δράση αφορά ενίσχυση Μικρών, Πολύ Μικρών, Μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α.

Δικαιούχοι:

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

  • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης
  • Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Ποσοστό ενίσχυσης έως 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

Ιδιωτική Συμμετοχή

Ο Δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 20% της απαιτούμενης ιδιωτικής

συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει (τραπεζικές βεβαιώσεις ημερήσιων υπολοίπων, μέσα υπόλοιπα τραπεζικών διαθέσιμων, κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων ή/και υπολοίπου κερδών εις νέον) ή/και τραπεζικό δάνειο.  

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται έως έξι  (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στα πλαίσια της Δράσης καλύπτονται:

  1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  2. Λογισμικά – Υπηρεσίες Λογισμικού
  3. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
  4. Ιστοσελίδα – Eshop
  5. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

Υποβολή Προτάσεων

20/06/2019 έως 09/09/2019

Pin It

Εκτύπωση Email