ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΝΕΑ

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜE

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Δικαιούχοι:

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 1.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ.

Ποσοστό ενίσχυσης στο 100%.

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει σε περίπτωση που το σχέδιο μεταφοράς κοστίζει παραπάνω από τη μέγιστη αξία του κουπονιού καινοτομίας (10.000,00€) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτή, σε αυτή την περίπτωση το επιπλέον των 10.000,00€ κόστος καλύπτεται από την δικαιούχο επιχείρηση.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (όπου απαιτείται), ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση του παραστατικου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.  

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 31/10/2019.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται έως έξι  (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες για την αγορά – λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 6.1.1.2 και η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).

Σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας

Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Από 17/12/2019 έως 28/02/2020

Εκτύπωση