ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

metapoiisi_ditikis_elladas

 

Βασικός στόχος της δράσης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες

επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν:

 • την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους,
 • την έξυπνη αξιοποίηση πόρων,
 • τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος,
 • την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών,
 • την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως
 • το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Δικαιούχοι:

Οι Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι οι Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 1.000.000,00€.

Το Ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε:

 • 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
 • 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
 • 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (de Minimis)
 • 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της προκήρυξης η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στα πλαίσια της Δράσης καλύπτονται:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός,
 • Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
 • Λογισμικά-Υπηρεσίες Λογισμικού,
 • Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
 • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Αναμένεται η προκήρυξη της δράσης

Pin It

Εκτύπωση Email