ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΝΕΑ

metapoiisi_ditikis_elladas

 

Βασικός στόχος της δράσης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες

επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν:

Δικαιούχοι:

Οι Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι οι Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 1.000.000,00€.

Το Ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε:

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της προκήρυξης η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στα πλαίσια της Δράσης καλύπτονται:

Αναμένεται η προκήρυξη της δράσης

Εκτύπωση