Πρόγραμμα 100% Επιδότησης ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Κεφαλαίου Κίνησης

mi_epistreptea_epixorigisi

Ένα Πρωτότυπο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα που αφορά σε 100% χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) ξεκίνησε σε ορισμένες Περιφέρειες με ποσό που ανέρχεται έως και 50.000 ευρω, ενώ θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επιλεξιμότητα της, τι ποσό δικαιούται και τι δυνητική βαθμολογία θα λάβει.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Οι εν δυνάμει επιχειρήσεις της ενίσχυσης μπορούν να έχουν όλες τις νομικές μορφές  (Ατομική, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΝΕΠΑ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Δικηγορικές Εταιρίες κλπ),  οι οποίες:

 • νόμιμα λειτουργούν  στην ανάλογη Περιφέρεια που δραστηριοποιούνται και δεν είναι προβληματικές
 • δραστηριοποιούνται σε κλάδο (κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα), βάσει του οποίου υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας CONVID-19
 • απασχολούσαν έως 50 άτομα προσωπικό το 2019
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019
 • Το 50% των εξόδων του 2019 που προκύπτει από συγκεκριμένες κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο της επιχορήγησης

 Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

Ποσό χρηματοδότησης:

Το ποσό που δικαιούται κάθε επιχείρηση υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών και συγκεκριμένα τα πραγματικά έξοδα και τις δαπάνες των επιχειρήσεων (της χρήσης του 2019). Το ποσό είναι άτοκο και δεν επιστρέφεται, παρέχεται ως 100% χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκριθούν.

Τρόπος Πληρωμής 

Οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν, μπορούν να (προ) εισπράττουν το σύνολο της επιχορήγησης μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021.  Το καταβληθέν ποσό Κεφαλαίου Κίνησης (επιχορήγησης) θα πρέπει να αναλωθεί από την επιχείρηση μέσα στο 2021

Περιφέρειες και Ποσά κάλυψης:

 1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από 5.000€ έως 50.000€
 2. Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία από 5.000€ έως 40.000€
 3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από 5.000€ έως 50.000€
 4. Περιφέρεια Πελοποννήσου από 5.000€ έως 40.000€
 5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από 3.000€ έως 30.000€
 6. Περιφέρεια Αττικής από 5.000€ έως 50.000€
 7. Περιφέρεια Κρήτης από 3.000€ έως 40.000€
 8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από 4.000€ έως 40.000€

Αναμένεται άμεσα να προκηρυχθεί και στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

 

 

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:   10/09/2020 - 12/10/2020

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 02/10/2020 – 26/10/2020

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 06/10/2020 - 30/10/2020

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ: 08/10/2020 – 29/10/2020

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 08/10/2020 – 01/11/2020

ΑΤΤΙΚΗΣ: 12/10/2020 – 06/11/2020

ΚΡΗΤΗΣ: 13/10/2020 – 02/11/2020

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: 13/10/2020 – 03/11/2020

Pin It

Εκτύπωση Email