Πρόγραμμα 100% Επιδότησης ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Κεφαλαίου Κίνησης

mi_epistreptea_epixorigisi

Ένα Πρωτότυπο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα που αφορά σε 100% χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) ξεκίνησε σε ορισμένες Περιφέρειες με ποσό που ανέρχεται έως και 40.000 ευρώ.

Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επιλεξιμότητα της, τι ποσό δικαιούται και τι δυνητική βαθμολογία θα λάβει.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Οι εν δυνάμει επιχειρήσεις της ενίσχυσης μπορούν να έχουν όλες τις νομικές μορφές  (Ατομική, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΝΕΠΑ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Δικηγορικές Εταιρίες κλπ),  οι οποίες:

  • νόμιμα λειτουργούν  στην ανάλογη Περιφέρεια που δραστηριοποιούνται και δεν είναι προβληματικές
  • δραστηριοποιούνται σε κλάδο (κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα), βάσει του οποίου υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας CONVID-19
  • απασχολούσαν έως 50 άτομα προσωπικό το 2019
  • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019
  • Το 50% των εξόδων του 2019 που προκύπτει από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο της επιχορήγησης

 Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 Ποσό χρηματοδότησης:

Το ποσό που δικαιούται κάθε επιχείρηση υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών και συγκεκριμένα τα πραγματικά έξοδα και τις δαπάνες των επιχειρήσεων (της χρήσης του 2019). Το ποσό είναι άτοκο και δεν επιστρέφεται, παρέχεται ως 100% χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκριθούν.

Τρόπος Πληρωμής 

Οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν, μπορούν να (προ) εισπράττουν το σύνολο της επιχορήγησης μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021.  Το καταβληθέν ποσό Κεφαλαίου Κίνησης (επιχορήγησης) θα πρέπει να αναλωθεί από την επιχείρηση μέσα στο 2021

Περιφέρειες και Ποσά κάλυψης:

  1. Περιφέρεια Αττικής από 5.000€ έως 40.000€
  2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από 2.000€ έως 15.000€

 

 

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

ΑΤΤΙΚΗΣ: 23/10/2020 – 20/01/2021

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ: 04/11/2020 – 08/03/2021

Pin It

Εκτύπωση Email