ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

idrisi-exichronismos-mme-pelop

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή/και ο εκσυγχρονισμός νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ Επιχειρήσεων της Περιφέρειας  Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών , που προκύπτει από σχετική πριμοδότηση στα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτές που στοχεύουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να αναπτυχθούν μέσω της επένδυσης τους στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν / εκσυγχρονιστούν και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσας.

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις:
  • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000,00€ έως 330.000,00€.

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε κάθε περίπτωση τις 200.000,00€ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων)με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis).

Ιδιωτική Συμμετοχή:

Η εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής είναι βαθμολογούμενο κριτήριο. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει (τραπεζικές βεβαιώσεις ημερήσιων υπολοίπων, μέσα υπόλοιπα τραπεζικών διαθέσιμων, κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων ή/και υπολοίπου κερδών εις νέον) ή/και τραπεζικό δάνειο.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στα πλαίσια της Δράσης καλύπτονται:

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Τεχνολογική αναβάθμιση - ΤΠΕ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
 • Λειτουργικές δαπάνες

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ

από 08/10/2020 έως 08/02/2021

Pin It

Εκτύπωση Email