ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

exostrefisepichditmak

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης η «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα / διαφοροποιημένα νέα προϊόντα υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές.

Δικαιούχοι:

Οι Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι οι:

 • Υπό σύσταση Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στην δράση και θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Νέες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 01/01/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ). Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μεταγενέστερα της έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, θα πρέπει να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 15.000€ έως 280.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 70% για τις μικρομεσαίες όλων τον τομέων.

Διάρκεια έργου:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ιδιωτική Συμμετοχή:

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή / και δάνειο. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στα πλαίσια της Δράσης καλύπτονται:

 • Μηχανολογικός, Eργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου,
 • Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό,
 • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 24/09/2020 έως 22/01/2021

Pin It

Εκτύπωση Email