ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ “Elevate Greece” ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΝΕΑ

elevate-greece-covid19

Βασικός Στόχος:

Ο βασικός σκοπός της δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»  είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece", υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσής της στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί, με  τη  μορφή  μη  επιστρεπτέας  ενίσχυσης (κεφάλαιο  κίνησης),  ώστε  οι  επιχειρήσεις  να  παραμείνουν  βιώσιμες  και  να  μη  χαθούν  θέσεις εργασίας.

Δικαιούχοι:

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” (περισσότερες λεπτομέρειες εγγραφής και προϋποθέσεων θα βρείτε εδώ https://elevategreece.gov.gr/el/mitroo/ ) και μεταξύ άλλων, να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 

Ποσό Επιχορήγησης:

 Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 80% των εξόδων του 2019 ή 2020.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος  αναφοράς (2019  ή  2020με  ελάχιστο  ποσό  επιχορήγησης  τα  5.000€  και  μέγιστο  τα 100.000€

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης,  ήτοι  το  2019  ή  το  2020  επί  των  οποίων  θα  υπολογιστεί  το  αιτούμενο  ποσό επιχορήγησης.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000€ ανέρχεται σε 100.000€, ενώ δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250€.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 και θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021

Υποβολές – Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

 

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήματος

 από 16/03/2021 έως 30/09/2021

Εκτύπωση