Νέες Δράσεις από τη ΓΓΕΤ: Ειδικές ∆ράσεις «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά», «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό»

Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Ειδικότερα,

  • οι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας,
  • η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΝΑΡΞΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ή μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι)που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020" Δράση 4.2.1.: "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της Δράσης είναι:

α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον και γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Δεν είναι επιλέξιμες…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER

Το νέο πρόγραμμα Leader Clld αναμένεται να παρέχει επιδότηση έως 600.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις, και θα προκηρυχθεί μέσα στο 2016. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νεοφυείς, καινοτομικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις ή/και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισµό, στην οικοτεχνία, στη βιοτεχνία καθώς και στην παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Θα αφορά επενδύσεις που θα υλοποιούνται σε δήμους και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 15.000 κατοίκους, ενώ προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν οι άνεργοι και οι γυναίκες. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Leader θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email