ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

anaptixiakosnomos

 

 

 

Τα τέσσερα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016) είναι:

 • "Επιχειρηματικότητα ΜΜΕ": Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες (έως 7 χρόνια) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.
 • "Γενική Επιχειρηματικότητα": Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.
 • "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους": Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
 • "Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού": Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες και υπό ίδρυση εταιρείες που λειτουργούν υπό μορφή ατομικών επιχειρήσεων, εμπορικών εταιρειών και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων, Συνεταιριστικών εταιρειών, καθώς και Δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Σχέδιο του Νόμου.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

 • Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
 • Επιχορήγηση (70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης), η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δηµόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται στο ποσοστό αυτών.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια, με την κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των δόσεων για leasing απόκτησης καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η επιδότηση προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης.

Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από επιχειρήσεις που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, δύναται να υποβάλλουν σχέδια με επιχορήγηση έως και 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης:

 • Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Συνεταιρισμοί και παρόμοιες Συνεταιριστικές Ομάδες
 • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και παρόμοιες Επιχειρηματικές Περιοχές, και σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές,
 • Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους,

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

     

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Ηπείρου

35%

45%

55%

Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

Δυτικής Μακεδονίας

25%

35%

45%

Ιόνιων Νήσων

25%

35%

45%

Κρήτης

25%

35%

45%

Στερεάς Ελλάδας

25%

35%

45%

Νοτίου Αιγαίου

20%

30%

40%

Αττικής

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

10%

20%

30%

Βόρειος Τομέας Αθηνών

10%

20%

30%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

10%

20%

30%

Νότιος Τομέας Αθηνών

10%

20%

30%

Ανατολική Αττική

10%

20%

30%

Δυτική Αττική

20%

30%

40%

Περαιάς, Νήσοι

20%

30%

40%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύονται οι παρακάτω δαπάνες για ενσώματα ή αύλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού/μηχανημάτων κ.α.). Οι δαπάνες των κτιριακών εγκαταστάσεων δε μπορούν να υπερβαίνουν το 45% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. Τουρισμός), ανάλογα με το είδος του έργου που ενισχύεται, το ποσοστό διαμορφώνεται απο 60% εως 80%.
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων κ.α.). Οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 75% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α' ή/και β'.
 • Ενισχύονται μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπο ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Από τον τομέα των ξενοδοχείων και καταλυμάτων ενισχύονται επενδύσεις:

 • ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).
 • επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
 • εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α' 155),
 • ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μεταποιητικές μονάδες: Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες Τροφίμων και Ποτών - Παραγωγικές μονάδες
 • Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με τη χρήση ΑΠΕ
 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και λειτουργίας υδατοδρομίων
 • Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών και Μουσείων
 • Μονάδες logistics

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α' 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η αυτοδίκαιη χρήση του οφέλους από τους δικαιούχους μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ανάλογα με το βαθμό υλοποίησης του έργου και εξαρτάται από την καταβολή της ίδιας συμμετοχής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

"Γενική Επιχειρηματικότητα" & "Επιχειρηματικότητα ΜΜΕ"

Έως 31/03/2021

"Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού"

Έως 30/09/2021

Pin It

Εκτύπωση Email