ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

anaptixiakosnomos

 

 

 

Τα τέσσερα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016) είναι:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες και υπό ίδρυση εταιρείες που λειτουργούν υπό μορφή ατομικών επιχειρήσεων, εμπορικών εταιρειών και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων, Συνεταιριστικών εταιρειών, καθώς και Δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Σχέδιο του Νόμου.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από επιχειρήσεις που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, δύναται να υποβάλλουν σχέδια με επιχορήγηση έως και 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

     

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Ηπείρου

35%

45%

55%

Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

Δυτικής Μακεδονίας

25%

35%

45%

Ιόνιων Νήσων

25%

35%

45%

Κρήτης

25%

35%

45%

Στερεάς Ελλάδας

25%

35%

45%

Νοτίου Αιγαίου

20%

30%

40%

Αττικής

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

10%

20%

30%

Βόρειος Τομέας Αθηνών

10%

20%

30%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

10%

20%

30%

Νότιος Τομέας Αθηνών

10%

20%

30%

Ανατολική Αττική

10%

20%

30%

Δυτική Αττική

20%

30%

40%

Περαιάς, Νήσοι

20%

30%

40%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύονται οι παρακάτω δαπάνες για ενσώματα ή αύλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Από τον τομέα των ξενοδοχείων και καταλυμάτων ενισχύονται επενδύσεις:

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α' 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η αυτοδίκαιη χρήση του οφέλους από τους δικαιούχους μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ανάλογα με το βαθμό υλοποίησης του έργου και εξαρτάται από την καταβολή της ίδιας συμμετοχής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

"Γενική Επιχειρηματικότητα" & "Επιχειρηματικότητα ΜΜΕ"

Έως 31/03/2021

"Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού"

Έως 30/09/2021

Εκτύπωση