ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Υποβολές προτάσεων από 07/04/2016 έως 20/05/2016

 

Στόχος του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Aγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
 • Υγείας - Φαρμάκων
 • Υλικά- Κατασκευές
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες
  Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:
  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 ευρώ ως μίνιμουμ έως 200.000 ευρώ ως μάξιμουμ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου και άρα ανέρχεται στο 50% ως ποσοστό επιχορήγησης.
  Το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι το 1ο έτος του επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση που η διάρκειά του υπερβαίνει τους 12 μήνες.
  Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενη από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

 

Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση.

 • να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
 • να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων (βλ. Ορισμό Προβληματικής Επιχείρησης Παράρτημα V).
 • να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης. Επομένως, αφενός η χορηγούσα αρχή κάθε φορά που πρόκειται να χορηγήσει νέα ενίσχυση σε μια επιχείρηση πρέπει να ελέγχει εάν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση προηγουμένης ενίσχυσης, αφετέρου η αιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, εάν εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία ανάκτησης.
 • να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.)
 • να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ
 • το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
 • να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου
Το χρονικό διάστημα υλοποίησης θα ανέρχεται έως τους 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/02/2016.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος – Έως 40% του συνολικού π/υ
  • Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
  • Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Έως 90% του συνολικού π/υ
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
  • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Άϋλες Δαπάνες – Έως 100% του συνολικού π/υ και σε κάθε περίπτωση έως 100.000 €
  • Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
  • Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
  • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) έως το 40% του συνολικού π/υ και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ
  • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
  • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
  • Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

RESULT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η Result ξεκίνησε την πορεία της το 2004 ως εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε δραστηριοποιείται με γραφεία στην Αθήνα αλλά με παρουσία στην ευρύτερη Επικράτεια, με αξιοσημείωτη εμπειρία και τεχνογνωσία σε υποβολές, εγκρίσεις αλλά και ελέγχους σε Αναπτυξιακά Επιχορηγούμενα Προγράμματα. Έχει υποβάλει, υλοποιήσει, αξιολογήσει και ελέγξει εκατοντάδες επενδυτικούς φακέλους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το προηγούμενο παρόμοιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το 2013 αποτέλεσε νέο ρεκόρ επιτυχίας στις υποβολές και στις εγκρίσεις των προτάσεών των πελατών μας, εξασφαλίζοντας την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που ξεκινούν από την αίτηση, συνεχίζοντας με την παρακολούθηση και είσπραξη της επιχορήγησης.
Η Result έχει αναπτύξει και υποστηρίξει πληθώρα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας μέσω των Υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα Συμβουλευτικής σε εταιρίες, οργανισμούς, Δημόσιους Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, κτλ. Τα στελέχη της Result δραστηριοποιούνται σε Επιθεωρήσεις Πιστοποιήσεων Συστημάτων Ποιότητας και ταυτόχρονα η Result συνεργάζεται με ποικίλους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.

Η RESULT είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, Εκπόνησης Μελετών, Στελέχωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και κατά ISO 27001:2005 για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, Εκπόνησης Μελετών, Στελέχωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Υπηρεσίες Υποβοήθησης για τη Συμπλήρωση, Υποβολή & Διόρθωση Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για 2015-2020, Υπηρεσίες Ενημέρωσης αγροτών για την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων, για τα αποτελέσματα των ελέγχων & για την κατάσταση & πορεία της υποβληθείσας αίτησης, Υπηρεσίες ενσωμάτωσης μεμονωμένων αιτήσεων στο γεωχωρικό σύστημα, Υπηρεσίες Διενέργειας ελέγχου αιτήσεων αγροτών, Υπηρεσίες Διόρθωσης Αιτήσεων, Διαχείρισης αιτήσεων & αποστολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Email
Αθηνών 210 62 54 928 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Θεσσαλονίκης 2310 889 462 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Pin It

Εκτύπωση Email