ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΕΣΠΑ

Υποβολές προτάσεων από 07/04/2016 έως 20/05/2016

 

Στόχος του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 

Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου
Το χρονικό διάστημα υλοποίησης θα ανέρχεται έως τους 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/02/2016.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 

RESULT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η Result ξεκίνησε την πορεία της το 2004 ως εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε δραστηριοποιείται με γραφεία στην Αθήνα αλλά με παρουσία στην ευρύτερη Επικράτεια, με αξιοσημείωτη εμπειρία και τεχνογνωσία σε υποβολές, εγκρίσεις αλλά και ελέγχους σε Αναπτυξιακά Επιχορηγούμενα Προγράμματα. Έχει υποβάλει, υλοποιήσει, αξιολογήσει και ελέγξει εκατοντάδες επενδυτικούς φακέλους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το προηγούμενο παρόμοιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το 2013 αποτέλεσε νέο ρεκόρ επιτυχίας στις υποβολές και στις εγκρίσεις των προτάσεών των πελατών μας, εξασφαλίζοντας την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που ξεκινούν από την αίτηση, συνεχίζοντας με την παρακολούθηση και είσπραξη της επιχορήγησης.
Η Result έχει αναπτύξει και υποστηρίξει πληθώρα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας μέσω των Υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα Συμβουλευτικής σε εταιρίες, οργανισμούς, Δημόσιους Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, κτλ. Τα στελέχη της Result δραστηριοποιούνται σε Επιθεωρήσεις Πιστοποιήσεων Συστημάτων Ποιότητας και ταυτόχρονα η Result συνεργάζεται με ποικίλους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.

Η RESULT είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, Εκπόνησης Μελετών, Στελέχωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και κατά ISO 27001:2005 για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, Εκπόνησης Μελετών, Στελέχωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Υπηρεσίες Υποβοήθησης για τη Συμπλήρωση, Υποβολή & Διόρθωση Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για 2015-2020, Υπηρεσίες Ενημέρωσης αγροτών για την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων, για τα αποτελέσματα των ελέγχων & για την κατάσταση & πορεία της υποβληθείσας αίτησης, Υπηρεσίες ενσωμάτωσης μεμονωμένων αιτήσεων στο γεωχωρικό σύστημα, Υπηρεσίες Διενέργειας ελέγχου αιτήσεων αγροτών, Υπηρεσίες Διόρθωσης Αιτήσεων, Διαχείρισης αιτήσεων & αποστολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Email
Αθηνών 210 62 54 928 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Θεσσαλονίκης 2310 889 462 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκτύπωση