ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΑΠΟ 23/03/2017

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:
I.  Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
II.  Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Οι προτάσεις των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

 1. Η παρέμβαση «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
 2. Η παρέμβαση «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Ειδικότερα ενισχύονται στο πλαίσιο της παρέμβασης:
 • Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
 • Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπειαπαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
 1. Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» αφορά σε υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά κύκλο στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή μία επιχείρηση.

Προϋπολογισμός & Ένταση ενίσχυσης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται σύμφωνα με την επιλογή Παρέμβασης ή/και τον αριθμό των επιχειρήσεων:

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 • 200.000€ εάν μία επιχείρηση
 • 350.000€ εάν δύο επιχειρήσεις
 • 450.000€ εάν τρείς επιχειρήσεις
 • 500.000€ εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000€

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 35% έως 80% (και ως 100% για ερευνητικούς οργανισμούς υπό προϋποθέσεις) και εξαρτάται:

 • από την κατηγορία Παρέμβασης (Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς  Οργανισμούς, Αξιοποίηση Ερευνητικών  Αποτελεσμάτων).
 • από το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή – Μεσαία – Μεγάλη), και
 • από την επιλέξιμη δραστηριότητα (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις)
 • από τον χαρακτηρισμότων ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας : α) βασική έρευνα, β) βιομηχανική έρευνα, γ) πειραματική ανάπτυξη και δ) μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες
Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3) και στους οποίους αναφέρεται η επενδυτική προτεραιότητα του ΕΠΑνΕΚ για τη Δράση. Οι θεματικοί τομείς αυτοί είναι:

 • Υλικά/Κατασκευές (Πολυλειτουργικά & Προηγμένα Υλικά)
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύτηκε περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς, όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του 2ου Γύρου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, τον οποίο συντόνισε και επιμελήθηκε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της στις 20/01/2017.

Σημειώνεται ότι, κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξειδίκευση σε θεματικούς υποτομείς και να αποφασίσουν σε ποιο θεματικό τομέα (και σε ποιον θεματικό υποτομέα) εμπίπτει το προτεινόμενο έργο. Η επιλογή του θεματικού τομέα και υποτομέα κρίνεται κατά την αξιολόγηση.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων:

 1. Έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.
 2. Καινοτομίας
 3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςμόνο για ΜΜΕ

για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν σε μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

Ι. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

 1. Δαπάνες προσωπικού.
 2. Δαπάνες παγίων (Δαπάνες εξοπλσμού, οργάνων και λογισμικού, Δαπάνες για κτιρια και γήπεδα).
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. .
 4. Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (Ερευνητικές δραστηριότητες, γνώσεις και διπλώματα ευρυσιτεχνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες).
 5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (Δαπάνες ταξιδίων, Δαπάνες Δημοσιότητας, Αναλώσιμα, και λοιπές λειτουργικές δαπάνες).
 6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

ΙΙ. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ    

 1. Δαπάνες καινοτομίας (Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού, Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας).

ΙΙΙ. Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις            

 1. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις. Αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.
Για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου και επομένως ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης απο 23/03/2017 έως 17/05/2017 (ώρα 16.00)

Pin It

Εκτύπωση Email