"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020" Δράση 4.2.1.: "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της Δράσης είναι:

α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον και γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές

Προϋπολογισμός – Ένταση ενίσχυσης:

α) Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:

Δράση Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός
4.2.1 600.000,00 € 5.000.000,00 €

β) Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστά επιδότησης) για την δράση 4.2.1 ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ

50%

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ) 75%
ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 40%

γ) Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των Περιφερειών προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης - Περιφερειακή Ενότητα. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται το τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η επένδυση, για το οποίο το ποσοστό ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται.

Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κλάδους:

α) Κρέας – πουλερικά-κουνέλια.

β) Γάλα.

γ) Αυγά.

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

ε) Ζωοτροφές.

στ) Δημητριακά.

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

η) Οίνος.

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία   οριστικοποίησης,   από   την   οποία   αποδεικνύεται   το   εμπρόθεσμο   της υποβολής. Οι δαπάνες λοιπόν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση εφόσον γίνονται μετά την ημερομηνία υποβολής της (ορθής) αίτησης στήριξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  1. Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών
  2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
  3. Μηχανολογικός εξοπλισμός, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ
  4. Αγορά καινούργιων οχημάτων (και κλάρκ)
  5. Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO
  6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (εξοπλισμός μηχανογράφησης, προστασίας και ασφάλειας επιχείρησης και περιφερειακών συστημάτων)
  7. Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
  8. Aνάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος κλπ
Pin It

Εκτύπωση Email