"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ": ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.
Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για α) την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, β) την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών, γ) την αύξηση των πωλήσεων και δ) την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας:

Η δράση «Επιχειρούμε Έξω» αφορά στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

Δικαιούχοι της δράσης - Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με μια (1) τουλάχιστον πλήρη διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 100.000 ευρώ. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση Δημόσια Επιχορήγηση

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Επιλέξιμες ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας:

  1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:
  1. Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση
  2. Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης
  3. Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα
  1. Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)
  2. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση
  3. Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου.
  4. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
    Αφορά στο κόστος διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ:

Από 08/01/2018 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Εκτύπωση