ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ν. 4887/2022)

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Τα νέα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Αρχικής Επένδυσης), προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις για δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα:

Σημειώνεται ότι θα παρέχεται και η δυνατότητα, ενίσχυσης δαπανών Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων της Αρχικής Επένδυσης.

Β. Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν είτε υφιστάμενες εταιρείες, είτε υπό σύσταση εταιρείες, χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική δράση.

Γ. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα θα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και θα κυμαίνονται:

Τα ανωτέρω ποσοστά είναι δυνατόν να αυξηθούν περαιτέρω υπό προϋποθέσεις.

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών ΕΚΤΟΣ Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται ανεξάρτητα ανά καθεστώς και είδος επενδυτικής δαπάνης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύονται οι παρακάτω δαπάνες για ενσώματα ή αύλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

Α. Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

- Επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
2. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
4. Tα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

- Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο 2 ετών

Β. Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
 2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 3. Δαπάνες για καινοτομία σε ΜΜΕ.
 4. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.
 5. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 100.000 ευρώ. Ενίσχυση 30% του κόστους για τις μεγάλες και 40% του κόστους για τις μεσαίες και 50% του κόστους για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 6. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 7. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις και αφορούν σε αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση, ή αφορούν σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα ή παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων.
 8. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής.
 9. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 10. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 11. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων.
 12. Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, που εμπίπτουν πλήρως σε μία από τις κατηγορίες: βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελετών σκοπιμότητας.
 13. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 14. Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 15. Δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία.

Τμήματα των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, όπως απαριθμούνται,  είναι πιθανόν να εξαιρούνται σε εξειδικευμένες περιπτώσεις καθεστώτων.

Εκτύπωση