Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη (Ν. 4887/2022) «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

tourismos-4887

 

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΑΠΟ 05-09-2022 ΕΩΣ 05-12-2022 

 

Σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το Καθεστώς "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Αρχικής Επένδυσης), προκειμένου να λάβει ενισχύσεις για δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα:

 • Να μην έχει γίνει έναρξη επενδυτικού σχεδίου (πλην έκδοση αδειών) πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Να αποκτήσει διπλογραφικό σύστημα με Γ' κατηγορίας Βιβλία (δεν αφορά σε επενδύσεις μικρότερες των 300.000€).
 • Να έχει ή να αποκτήσει μορφή εμπορικής εταιρείας (πλην ατομικής επιχείρησης).
 • Να έχει επιλέξιμο ΚΑΔ που συνάδει με την άδεια λειτουργείας και με το επενδυτικό έργο.
 • Να δύναται η Άδεια Λειτουργείας να αποτυπώσει τον Επιχορηγούμενο Εξοπλισμό, ενώ παράλληλα να αποδεικνύεται η νομιμότητα σε πολεοδομικές άδειες (ολοκλήρωση άδειας, περαίωση τακτοποιήσεων κτλ).
 • Να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Φορολογικής/ Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν υφιστάμενες & νεοσύστατες επιχειρήσεις και αφορά σε όλες τις μορφές Εταιρειών (πλην Ατομικής Επιχείρησης), που αφορούν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέες υπηρεσίες.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.

Επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενων ξενοδοχείων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 4*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

-από 50.000 € και άνω για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) κα.

-από 100.000 € και άνω για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

-από 250.000 € και άνω για μικρές επιχειρήσεις.

-από 500.000 € και άνω για μεσαίες επιχειρήσεις.

-από 1.000.000 € και άνω για μεγάλες επιχειρήσεις.

 

ΚΙΝΗΤΡΑ - ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

Φορολογικής απαλλαγής

Επιχορήγησης, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

Δικαιώματος χρήσης της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

από 15% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

από 25% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

από 35% έως 75% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύονται οι παρακάτω δαπάνες για ενσώματα ή αύλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

-Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου.

-Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, Τεχνικών Εγκαταστάσεων, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Επίπλων.

-Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.

-Άυλες δαπάνες (Πιστοποιήσεις, Λογισμικά, Εξοπλισμός Πληροφορικής κα)

-Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) καινουργιων μηχανημάτων, τα οποία θα αγορασθούν.

-Μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία.

-Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

-Ειδικές Δαπάνες (εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων) με συγκεκριμένους περιορισμούς:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 

Υποβολές Αιτήσεων Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων από 05/09/2022 έως 05/12/2022

 

 

Pin It

Εκτύπωση Email