ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

psif-sinallages

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης , έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν, με την παροχή vouchers, για την αγορά ψηφιακών εργαλείων, προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι επιχειρήσεις για ενίσχυση από το Πρόγραμμα νοούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δραστηριοποίηση στην Ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Η επιχείρηση να είναι ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Η επιχείρηση να έχει ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 1/1/2022
 • Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη δραστηριότητα, η οποία για τους σκοπούς του προγράμματος νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά , εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis)

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.

Στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης αποτυπώνονται οι ΚΑΔ των μη επιλέξιμων Δραστηριοτήτων.

 • Κατά την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 1/1/2021-31/12/2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια για το Πρόγραμμα.

 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Η επιχείρηση να συνιστά νομική οντότητα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει να μην υπερβαίνει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ ( ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από το χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α137/13.9.2017)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το Πρόγραμμα επιδοτεί την προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Τα προϊόντα /υπηρεσίες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών που έχουν συγκεκριμένο μέγιστο ποσό ενίσχυσης και ποσοστό ενίσχυσης:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS / Μέγιστό ποσό ενίσχυσης 150€/Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 150€ Ποσοστό ενίσχυσης : 100%

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει /Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός οχημάτων * 1.125,00 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός οχημάτων * 1.250,00 / Ποσοστό ενίσχυσης : 90%

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 300 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 300 €/Ποσοστό ενίσχυσης : 100%

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS:  Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ*112,50 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ*125,00 €  €/Ποσοστό ενίσχυσης : 90%

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση  ΕΑΦΔΣΣ :Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση *350 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * 350 €  /Ποσοστό ενίσχυσης : 100%

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση *150,00 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση *150 €  €/Ποσοστό ενίσχυσης : 100%

Κάθε δικαιούχος  μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).

Επιδοτούμενη Λύση = Κατάλληλη σύνθεση ενός ή περισσότερων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, που τιμολογούνται και εξοφλούνται συνολικά, ανήκουν σε μία από τις Κατηγορίες Ενεργειών του Προγράμματος

 • Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες: Τυποποιημένα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, διατίθενται προς πώληση ή παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (as a service) και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες.
 • Σύνθεση επιδοτούμενης λύσης: Μία επιδοτούμενη λύση είναι σύνθεση ενός ή περισσοτέρων εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών. Η σύνθεση γίνεται από τον πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών τη στιγμή της παραγγελίας/ αγοράς, αποτυπώνεται πάνω στο παραστατικό και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε δικαιούχου.

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τις Κατηγορίες 1, 2 και 3: ΑΠΟ 22-06-2022 ΕΩΣ 31-10-2022

Για τις Κατηγορίες 4, 5 και 6: ΑΠΟ 05-10-2022 ΕΩΣ 15-12-2022

Pin It

Εκτύπωση Email