Προδημοσίευση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

psifiakos_metasx_mme

 

Ανακοινώθηκε η Προδημοσίευση της δράσης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ" με στόχο την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Αφορά σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και  μεσαίες επιχειρήσεις και καλύπτει ανάγκες ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους.

Πιο αναλυτικά:

:

Δράση 1Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 

Σκοπός

Στόχος της δράσης είναι να ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

 

Ενδεικτικές Προυποθέσεις

 

Προϋπολογισμός και Ποσοστό Ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα ξεκινά από 50% έως 60% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια).

 

Διάρκεια

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες Εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κ.λπ.)
  • Δαπάνες Λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ).
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 

Σκοπός

Στοχεύει στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.  

 

Προϋπολογισμός και Ποσοστό Ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000€ έως και  650.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης ξεκινά από 35% έως 50% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια).

 

Διάρκεια:

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
  • Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.
  • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση

 

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

 

Σκοπός

Αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 

Προυπολογισμός και Ποσοστό Ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Το ποσοστό ενίσχυσης ξεκινά από 35% έως 50% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια).

 

Διάρκεια

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.ά.
  • Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.
  • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας

 

Αναμένεται η πρόσκληση της δράσης

Pin It

Εκτύπωση Email