Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

proigm_psif_metasx_mme

 

Σκοπός:

Στοχεύει στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.  

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

Στη δράση είναι επιλέξιμες Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

  • έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • δραστηριοποιούνται σε έναν (1) από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.
  • διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
  • έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%,
  • Θα πρέπει συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός - Ποσοστό Ενίσχυσης:

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000€ έως και  650.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης ξεκινά από 10% έως 50% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια).

Υποβολές - Διάρκεια:

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 23/02/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
  • Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.
  • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση
Pin It

Εκτύπωση Email