ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σκοπός Δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» είναι την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

Δικαιούχοι της δράσης:

Δικαιούχοι της δράσης είναι Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών, Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και Υπό σύσταση Επιχειρήσεις  του Νοτίου Αιγαίου. Ενδεικτικά οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Ποσοστό ενίσχυσης στο 75%.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας επιχορηγούμενων δαπανών – Διάρκεια έργου:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι 11/02/2022.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων λαμβάνεται η ημερομηνία  έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση και ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στα πλαίσια της Δράσης καλύπτονται:

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 2. Αγορά / Χρηματοδοτική Μίσθωση Μηχανημάτων & Εξοπλισμού
 3. Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικού
 4. Προμήθεια Επαγγελματικού Οχήματος
 5. Εξοπλισμός Επιχείρησης
 6. Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
 7. Ασφαλιστικές Εισφορές
 8. Εκπαίδευση Προσωπικού – Εταίρου
 9. Δαπάνες Προβολής – Προώθησης – Δικτύωσης
 10. Συμβουλευτικές Δαπάνες
 11. Λειτουργικές Δαπάνες Επιχείρησης
 12. Προμήθεια Πρώτων Υλών και Αναλωσίμων
 13. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 

Υποβολές

23/02/2022 έως 15/04/2022

Εκτύπωση