ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Στόχος του Προγράμματος:

Η Δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός», έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει τον παραπάνω στόχο και επιπρόσθετα τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω στόχους

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

β) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

γ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι Δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Νομικά Πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Υπό Σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν ως φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης:

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας, ή η διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, ως ελάχιστη αποδεκτή επέκταση είναι το 20% και εφόσον αποδεικνύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, της έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας ή
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται  με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης
 • Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
 • Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
 • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
  • μονόχωρες 40 τ.μ
  • δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Για τις Πολύ Μικρές - Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις o Προϋπολογισμός καθορίζεται από o Προϋπολογισμός καθορίζεται από 500.000,00€ έως 7.500.000,00€
 • Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις o Προϋπολογισμός καθορίζεται από 500.000,00€ έως 12.500.000,00€

Το Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης καθορίζεται ανάλογα με την περιφέρεια επένδυσης, ενδεικτικά ορίζονται παρακάτω:

 • Μικρές- Πολύ Μικρές από 35% έως 50%
 • Μεσαίες από 25% έως 55%
 • Μεγάλες από 15% έως 40%

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

   

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι Επιλέξιμες Δαπάνες της Δράσης:

 • Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης (μέχρι 30% Προϋπολογισμού)
 • Αγορά, μεταφορά & εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης επιχείρησης
 • Δαπάνες για κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 • Αγορά Γης (μέχρι 10% του Προϋπολογισμού)
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, Εταιρική ταυτότητα & branding, Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας όπως ISO, HACCP, κλπ.
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜΜΕ επιχειρήσεις (μέχρι 200.000,00€)
 • Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις (μέχρι 500.000,00€)
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των αναγκών ΜΟΝΟ της επιχείρησης (μέχρι 30% του Προϋπολογισμού και μέχρι 500.000,00€)

 

Υποβολή Αιτήσεων
από 05/07/2022 έως και 30/9/2022
Pin It

Εκτύπωση Email