ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Στόχος του Προγράμματος:

Η Δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός», έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει τον παραπάνω στόχο και επιπρόσθετα τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω στόχους

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

β) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

γ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν ως φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης:

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) όπως περιγράφονται παρακάτω:

Το Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης καθορίζεται ανάλογα με την περιφέρεια επένδυσης, ενδεικτικά ορίζονται παρακάτω:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

   

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι Επιλέξιμες Δαπάνες της Δράσης:

 

Υποβολή Αιτήσεων
από 05/07/2022 έως και 30/9/2022

Εκτύπωση