ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
Α. Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικού Προϊόντος: Αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν.
Β. Μεταποίηση και Εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α’ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν
Γ. Ενισχύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Νομικά Πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Ομάδες Παραγωγών (ομ. Π.) & Οργανώσεις Παραγωγών
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό Σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

Ενδεικτικά παρακάτω οι Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας της Δράσης:

 • Επεξεργασία και Συντήρηση κρέατος και Παραγωγή προϊόντων κρέατος
 • Επεξεργασία και Συντήρηση Φρούτων & Λαχανικών
 • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
 • Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή ειδών Αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
 • Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
 • Ποτοποιία
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Δραστηριότητες Αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

 Ο Προυπολογισμός της δράσης χωρίζεται ως εξής: 

 Μέγεθος Επιχειρήσεων

Κατώτατος Αιτούμενος

Επιλέξιμος Π/Υ

Ανώτατος Αιτούμενος

Επιλέξιμος Π/Υ

Πολύ Μικρές-

Μικρές-Μεσαίες

500.000,00€ 7.500.000,00€
Μεγάλες 2.000.000,00€ 12.500.000,00€

 

Τα ποσοστά Ενίσχυσης διαμορφόνονται σύμφωνα με τον πρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο 45% 55% 55%
Κρήτη 40% 50% 55%
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 45% 55% 55%
Κεντρική Μακεδονία 45% 55% 55%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 55%
Ήπειρος 45% 55% 55%
Θεσσαλία 45% 55% 55%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 55%
Δυτική Ελλάδα 45% 55% 55%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 55%
Πελοπόννησο 40% 50% 55%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Αττική/ Πειραιάς  και Νήσοι 25% 35% 45%
Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35%

Ενδεικτικά οι Επιλέξιμες Δαπάνες της Δράσης είναι:

 • Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης (μέχρι 30% Προϋπολογισμού)
 • Αγορά, μεταφορά & εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης επιχείρησης
 • Δαπάνες για κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, Εταιρική ταυτότητα & branding, Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας όπως ISO, HACCP, κλπ..
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜΜΕ επιχειρήσεις (μέχρι 200.000,00€)
 • Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις (μέχρι 500.000,00€)
 • Δαπάνες Καινοτομίας για επιχειρήσεις ΜΜΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των αναγκών ΜΟΝΟ της επιχείρησης (μέχρι 30% του Προϋπολογισμού και μέχρι 500.000,00€)

Αιτήματα Υποβολών

από 21/06/2022 έως και 30/09/2022

Pin It

Εκτύπωση Email