Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”

Βασικός Στόχος:

Ο βασικός σκοπός της δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19 – Β’ Κύκλος»  στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Ο δεύτερος κύκλος της Δράσης έρχεται να υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί) με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19 και την παρατεταμένη έξαρση της νόσου.

Δικαιούχοι:

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” (περισσότερες λεπτομέρειες εγγραφής και προϋποθέσεων θα βρείτε εδώ https://elevategreece.gov.gr/el/mitroo/ ) και μεταξύ άλλων, να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να δραστηριοποιούνται σε τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν τις 31/12/2021 και να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας (να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ).
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα (για όσες δηλώσουν ως έτος αναφοράς το 2020) ή ΥΔ για όσες επιλέξουν το 2021 ως έτος αναφοράς.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα στην Ελληνική Επικράτεια ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (αφορά σε πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 για το έτος αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι ως άνω βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσό Επιχορήγησης:

Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ

Επιχειρήσεις με έξοδα μικρότερα των 6.250€ δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, ενώ επιχειρήσεις με έξοδα μεγαλύτερα των 125.000€ επιχορηγούνται με μέγιστο ποσό 100.000€.

Το ποσό της επιχορήγησης πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (80%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Υποβολές Αιτήσεων

Από 22/06/2022 έως 31/10/2022

Pin It

Εκτύπωση Email