ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η τεχνογνωσία της RESULT χαρακτηρίζεται από πολυετή εμπειρία σε ένα εύρος τομέων που καλύπτουν διάφορες υπηρεσίες και έργα. Η εταιρία είναι οργανωμένη σε τρία κύρια τμήματα (Τομείς), τα οποία διαχωρίζονται σε υποτμήματα που περιγράφονται παρακάτω: