Ενημέρωση για τα καινούργια προγράμματα αλλά και όλα τα σημαντικά νέα και γεγονότα.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

  

Σκοπός:

Στόχος της Δράσης είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη (1) διαχειριστική χρήση*.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός
 • Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔδραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

 

Σκοπός της δράσης:

Στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης που θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση*
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

psifiakos_metasx_aixmis

 

Σκοπός:

Αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις:

Στην δράση επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος
 • διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • να προσκομίσουν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

proigm_psif_metasx_mme

 

Σκοπός:

Στοχεύει στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.  

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

Στη δράση είναι επιλέξιμες Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • δραστηριοποιούνται σε έναν (1) από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.
 • διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • έχουν πέντε (5)τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email