ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:

 1. Tμήμα Ελέγχου Επενδυτικών Προγραμμάτων - Auditing
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 3. Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και
 4. Τμήμα Εθνικών Προγραμμάτων.

Οι βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες του Τομέα έχουν ως εξής:

 1. Υπηρεσίες Αξιολόγησης Παραδεκτότητας Προτάσεων, Αξιολόγησης (βαθμολόγησης Προγραμμάτων) και Παρακολούθησης –Πιστοποίησης, Ελέγχου και ολοκλήρωσης Φυσκικού & Οικονομικού Αντικειμένου των Επενδυτικών Προγραμμάτων
 2. Ενημέρωση για πιθανότητες χρηματοδότησης και ανοιχτά προγράμματα επιχορήγησης & Ανάλυση αναγκών για συμμετοχή στο καταλληλότερο πρόγραμμα επιχορήγησης.
 3. Έλεγχος όρων και προϋποθέσεων «συμβατότητας» δυνητικού πελάτη για ένταξη σε πρόγραμμα.
 4. Υπολογισμός προσδιοριστικής μέσης αναμενόμενης βαθμολογίας.
 5. Μελέτες Σκοπιμότητας.
 6. Μελέτες Εκτίμησης κόστους – οφέλους.
 7. Σχεδιασμός Προγραμμάτων.
 8. Σύνταξη Προτάσεων.
 9. Διαχείριση Προγραμμάτων.
Pin It

Εκτύπωση Email