MANAGEMENT CONSULTING

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Management Consulting

 

Ο τομέας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της RESULT αποτελεί το θεμέλιο λίθο της εταιρίας. Η διαφορετικότητα των υπηρεσιών μας στον Τομέα του Consulting προσεγγίζει τον πελάτη στη βάση μίας μοναδικής συνεργασίας, η οποία αντικατροπτίζει τις πραγματικές του ανάγκες και αποσκοπεί πάντα στη μακροχρόνια αποδοτική επιτυχία. Τα projects ξεκινούν με τη φάση της διάγνωσης με στόχο τον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών και τον ορισμό του πλάνου προτεραιοτήτων. O Toμέας είναι οργανωμένος ως εξής: (i) Τμήμα Μεγάλων Εταιριών, (ii) Τμήμα Μικρομεσαίων Εταιριών, (iii) Τμήμα Start-ups (iv) Τμήμα Spin off και (vi) Τμήμα Franchise. Παρακάτω αναλύονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Τομέα:

 • ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. Η RESULT διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία για να υποστηρίζει τους πελάτες της στη βελτίωση της οργανωτικής τους δομής και στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών τους, με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Εφαρμόζουμε σαφείς και αξιόπιστες μεθοδολογίες, στοχεύοντας στη βελτίωση των συστημάτων διοίκησης και στην εφαρμογή σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών. Κάποιες πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες αφορούν:
  • Αναδιοργάνωση διαδικασιών (BPR - business process reengineering)
  • Οργάνωση & Ανάπτυξης παραγωγικής διαδικασίας
  • Διαγνωστικές Μελέτες
  • Αναδιοργάνωση Τμημάτων
  • Βελτιστοποίηση ροής πληροφοριών, υλικών και εργασίας
  • Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών
  • Διαχείριση Οργανωτικών & Λειτουργικών Αλλαγών
  • Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων (benchmarking)
  • Ανάλυση για την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών σχετικών με θέματα διοίκησης και παραγωγής (ERP, MRP, CRM κλπ).
  • Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων/ημερίδων/συνεδρίων
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων με βάση Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα - Συστήματα Διαχείρισης, που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς έχει καθοριστεί πλέον σήμερα ως βασική προϋπόθεση της ανταγωνιστικής αγοράς. Προσφέρουμε υπηρεσίες στα ακόλουθα:
  • Diagnostic Assesment
  • Gap Analysis
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Προτύπων (κατά ISO 9001, ISO 28001, ISO 14001, Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), Ecolabel, ISO 22000, ISO 18001, ISO 27001, Ανάπτυξη Συστημάτων Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, ΕΛΟΤ 1429, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Διαχειριστική επάρκεια, JACIE κα.)
  • Συντονισμός, Εκπαίδευση & Παρακολούθηση Υπευθύνων Διαχείρισης Ποιότητας
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν τους πελάτες μας στη διαμόρφωση της εταιρικής τους στρατηγικής, η οποία θα εξασφαλίσει την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στρατηγικής τοποθέτησης στις υφιστάμενες και νέες αγορές δραστηριοποίησης. Οι λύσεις που προτείνουμε είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας, στοχεύοντας στην αξιολόγηση και αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών σύμφωνα με τις πιο προηγμένες διεθνείς πρακτικές και τα πλέον σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:
  • Σχεδιασμός Εταιρικής Στρατηγικής
  • Ανάπτυξη Εταιρικής Στρατηγικής
  • Μελέτες Σκοπιμότητας Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων & Υπηρεσιών
  • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Οργάνωση start up
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας όσον αφορά στην ανάλυση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς, τμηματοποίηση αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, ανάπτυξη νέων προιόντων, σχεδιασμό ανάπτυξης και εμπορικής στρατηγικής, έρευνες αγοράς, εκπόνηση σχεδίων μάρκετινγκ, αξιολόγηση και ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων (λιανικής, χονδρικής και μεγάλων πελατών), σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων επικοινωνίας με πελάτες και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. Οι λύσεις που παρέχουμε συμβάλλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών δικτύων πωλήσεων, συνδυάζοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Αναλυτικότερα παρέχονται:
  • Έρευνες αγοράς
  • Ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων
  • Αξιολόγηση Δικτύων Πωλήσεων
  • Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης Ικανοποίησης πελατών
  • Εκπόνηση σχεδίων Μάρκετινγκ και προβολής
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η RESULT, απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να διεισδύσουν σε νέες αγορές, δημιούργησε το Master Key. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, πάνω στις οποίες μπορούν οι εταιρίες να στηρίξουν τα σχέδια ανάπτυξής τους σε ξένες αγορές, προσφέροντας ένα πλέγμα ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η RESULT προσφέρει τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες της, που αφορούν στην ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την εφαρμογή βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού προγραμματισμού, την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αγορών-στόχων καθώς και την υποστήριξη και παρακολούθηση της νέας επιχείρησης.
  • Business plan, Τεχνοοικονομικές μελέτες νέων επενδύσεων
  • Ανάλυση νέων αγορών
  • Προτεινόμενες στρατηγικές διείσδυσης
  • Σχεδιασμός και εκπόνηση Ερευνητικών Μελετών
  • Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων με εξειδικευμένους συνεργάτες.
  • Σχεδιασμός και ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ίδρυση της νέας επιχείρησης
  • Αναζήτηση στελεχών και προσωπικού στην τοπική αγορά
  • Υποστήριξη μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης μέσω της παρακολούθησης των εσωτερικών λειτουργιών και επιχειρησιακού σχεδίου
  • Εκπαίδευση προσωπικού
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού τομέα της εταιρείας καθώς και η οργάνωσή του, η βελτίωσή του και η επίλυση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών θεμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η RESULT μπορεί να υποστηρίξει στην ανάλυση οικονομικών στοιχείων, στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση διαδικασιών ανεύρεσης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, καθώς επίσης στη σύναψη συνεργασιών και την πραγματοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.
  • Διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής
  • Έλεγχος και αξιολόγηση της αποδοτικότητάς.
  • Κοστολόγηση και έλεγχος κόστους.
  • Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
  • Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης.
  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση του ταμειακού προϋπολογισμού.
  • Αξιολόγηση των αναγκών και του κόστους δανεισμού της επιχείρησης.
  • Εξεύρεση των συμφερότερων, καταλληλότερων ή και εναλλακτικών πηγών χρήματος.
  • Αναδιάρθρωση ενεργητικού - παθητικού, αναμόρφωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης, αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας.
  • Μελέτες συγχώνευσης – mergers & acquisitions
  • Due diligence
 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. Η RESULT διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εργαλεία, ώστε να προσφέρει στις σύγχρονες επιχειρήσεις τη δυνατότητα της αποτελεσματικής οργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι προτάσεις μας εξασφαλίζουν επιλογές υψηλής ποιότητας και παρακολούθηση της πορείας των στελεχών με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας:
  • Οργάνωση και Παρακολούθηση Τμημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Αξιολόγηση & Επιλογή Υποψηφίων
  • Στελέχωση προσωπικού
  • Συστήματα αμοιβών προσωπικού
  • Συστήματα παραγωγικότητας
  • Σχεδιασμός και βελτίωση οργανωτικής δομής
  • Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού
  • Συστήματα βελτίωσης καριέρας
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η RESULT παρέχει ένα ευρύτατο πλέγμα υπηρεσιών που καλύπτει ολόκληρο το πεδίο του σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών δικτύων, ξεκινώντας από τον καθορισμό των βασικών τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν στη δομή, τοπολογία και αρχιτεκτονική τους, μέχρι τη λεπτομερή και σε βάθος μελέτη όλων των τεχνικών, λειτουργικών και οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με τις επενδύσεις των πελατών μας σε Ολοκληρωμένες Λύσεις ICT.
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση
  • Στρατηγική μετάβασης σε νέες τεχνολογίες
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Ανάλυση απαιτήσεων
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
  • Μεθοδολογία αξιολόγησης προτάσεων προμηθευτών
  • Υποστήριξη σε σχεδιασμό και ανάπτυξη modules πληροφοριακών Συστημάτων σε εξειδικευμένους τομείς
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η RESULT έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων στους τομείς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής τόσο στην Ελληνική αγορά, όσο και στο εξωτερικό. Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της, η RESULT αναλαμβάνει την ανάπτυξη των ενδεδειγμένων εσωτερικών διαδικασιών για τη διαχείριση έργων, ενώ με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και λύσεων πληροφορικής προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείρισή τους. Η RESULT παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων στους πελάτες της είτε προσφέροντας υποστήριξη κατά τη διαδικασία Διαχείρισης του Έργου, είτε αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου τη διαχείριση για λογαριασμό τους. Επίσης, οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες έργων που διαχειρίζεστε.
  • Παρακολούθηση υλοποίησης έργων (Project Management).
  • Προετοιμασία Διαγωνισμών, Διαχείριση Συμβάσεων & Υποστήριξη σε Διαπραγματεύσεις.
  • Υποστήριξη σε Διαδικασίες Διαπραγματεύσεων Προμηθειών και Αγορών.
Pin It

Εκτύπωση Email