ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών, η RESULT ακολουθεί επιστημονικά αποδεκτές μεθοδολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, όπως η μεθοδολογία PRINCE2. Για να διασφαλιστεί η σωστή διεκπεραίωση των έργων, η ανάπτυξη του σχεδίου τους (schedule development), η μεθοδολογία περιλαμβάνει σχεδιασμό χρόνων (project time management), σχεδιασμό χρήσης πόρων (resource planning) και σχεδιασμό κόστους. Παράλληλα για τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων, η εταιρία καταρτίζει αυστηρό σχέδιο σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους και με τη χρήση των διαδικασιών και των προτύπων που καταγράφονται σε ειδικό Πλάνο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης.

Pin It