ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ – ΑΤΟΚΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης άτοκα για δύο (2) χρόνια!

Έως το 50% του τζίρου 2019 για υφιστάμενες επιχειρήσεις – έως το 80% αγορών του 2020 για νεοιδρυόμενες

Οι αιτήσεις ξεκινούν 28/4/2020 – άμεση αξιολόγηση

 

Ένα νέο, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στη χώρα μας.

Πρόκειται για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου, για τα πρώτα δύο (2) έτη.

Τι είναι το Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία δίνεται με τη μορφή της πλήρους επιδότησης του επιτοκίου για δύο (2) έτη.  Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας.

Είναι ουσιαστικά ένα κρατικό δάνειο μέσης διάρκειας, με μηδενικό επιτόκιο για τα πρώτα δύο έτη.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Όλες τις επιχειρήσεις , οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδο (ΚΑΔ), βάσει του οποίου   υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας CONVID-19.

Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι όλες οι επιχιερήσεις, υφιστάμενες και νεοσύστατες.

Σκοπός – Είδος Δανείου

Σκοπός του δανείου είναι η ενίσχυση της ρευστότητας.

Το δάνειο μπορεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο κεφάλαιο κίνησης.

Δεν απαιτείται προσκόμιση παραστατικών (τιμολογίων) για τη χρήση του δανείου.

Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμο ως δαπάνη.

 

Ύψος Δανείου

Το ανώτατο ποσό του άτοκου δανείου είναι το 50% του τζίρου του 2019 της επιχείρησης.

ή

Το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους (2020)

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις μπορεί να φτάνει έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Το Ανώτατο ποσό δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000

Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες (από 2 έως 5 χρόνια) από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.

Δύο πρώτα χρόνια – πλήρης επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ – άτοκο δάνειο.

Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.

Επιπλέον Περίοδος χάριτος έως 12 μήνες.

Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

 Ουσιαστικά εάν η επιχείρηση αποπληρώσει το δάνειο με την παρέλευση δύο ετών δεν θα πληρώσει καθόλου τόκους!

Ποια είναι τα Βήματα που πρέπει να κάνει μία Επιχείρηση

  • Yποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο ependyseis.gr.
  • Στο αίτημα επιλέγεται η Τράπεζα από την οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
  • Υποβολή Δικαιολογητικών και έλεγχος επιλεξιμότητας από την τράπεζα

Ολοκλήρωση Αίτησης – Κριτήρια Υπαγωγής

Η κάθε αίτηση εξετάζεται άμεσα από την τράπεζα που υποβάλλεται.

Η έγκριση και η άντληση των κεφαλαίων θα γίνεται βάσει σειράς προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων, χωρίς ανώτατο όριο προσφερόμενων κεφαλαίων ανά Τράπεζα και έως της εξάντλησης των συνολικών κρατικών πόρων της Δράσης

Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις – στον Λογαριασμό της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Kατά την υποβολή του αιτήματος η επιχείρηση θα πρέπεινα διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Ο έλεγχος της προαναφερόμενης υποχρέωσης θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η ΕΑΤ θα ενημερώνει τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ για ενδεχόμενη μείωση της απασχόλησης η οποία θα οδηγεί αυτομάτως στην εφεξής οριστική παύση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου (από τη διαπίστωση της μείωσης) και το σύνολο των τόκων εφεξής θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

 

Η παροχή του Κεφαλαίου Κίνησης θα γίνεται με εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες

Pin It

Εκτύπωση Email