• Αρχική
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  • ΝΕΑ
  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 5.000€ ΕΩΣ 40.000€

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 5.000€ ΕΩΣ 40.000€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

Ένα νέο, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει και στην Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα χρηματοδότησης 100% των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για κεφάλιο κίνησης, έως 40.000 ευρώ

Τι είναι το Πρόγραμμα/Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττικής»

Πρόκειται για μία επιχορήγηση που δίνεται στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας (κεφάλαιο κίνησης).

Είναι ουσιαστικά μία 100% επιχορήγηση, έως 40.000 €, την οποία η επιχείρηση εισπράττει και δεν την επιστρέφει – Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση.

Πρόκειται για μία πρωτόγνωρη Δράση, που σχεδιάστηκε για την οικονομική ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού,  με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID 19.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι σχεδόν όλες οι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Αττική.

Συγκεκριμένα εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις όλων των Νομικών Μορφών, πιο συγκεκριμένα Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτικές Εταιρείες, Συμπλοιοκτησία, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα (για ΑΜΚΕ, Συλλόγους/Σωματεία και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο),  οι οποίες

  • νόμιμα λειτουργούν στην Περιφέρειας Αττικής και δεν είναι προβληματικές
  • δραστηριοποιούνται σε κλάδο (κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα), βάσει του οποίου υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας CONVID-19
  • απασχολούσαν έως 50 άτομα προσωπικό το 2019
  • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

Ποσό Χρηματοδότησης:

5.000€ έως 40.000 € για Χρηματοδότηση ως Κεφάλαιο Κίνησης.

Το ποσό υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών και, συγκεκριμένα, τα πραγματικά έξοδα και τις δαπάνες των επιχειρήσεων (του 2019).

 

Τρόπος Πληρωμής 

Το καταβληθέν ποσό Κεφαλαίου Κίνησης (επιχορήγησης) θα πρέπει να αναλωθεί από την επιχείρηση μέσα στο 2021. 

 

Οι Υποβολές ξεκινούν από 12/10/2020 έως 20/01/2020

Pin It

Εκτύπωση Email