ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

∆ικαιούχοι

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης Π3-73-2.3 είναι οι πολύ µικρές, οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό. Είναι επιλέξιµη κάθε µορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 Ένταση στήριξης:

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
 • Περιφέρεια Αττικής 40 %

Η ένταση της στήριξης διαφοροποιείται στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο 3 πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%.

 Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ.

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τοµείς:

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Μέλι
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οπωροκηπευτικά
 • Οίνος
 • Ξύδι
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Επιλέξιµες δαπάνες

 1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων) έως 10% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού.
 2. ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου.
 3. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών.
 4. Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση:
 • Μηχανολογικού εξοπλισµού µεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης.
 • Εξοπλισµού εργαστηρίων ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία της µονάδας.
 • Εξοπλισµού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Εξοπλισµού εξοικονόµησης ύδατος.
 • Εξοπλισµού εξοικονόµησης ενέργειας.
 • Εξοπλισµού επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Εξοπλισµού γραφείων και µηχανογράφησης, όπως προµήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών µηχανηµάτων, φωτοτυπικών, συστηµάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστηµάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κ.λπ.
 1. Προµήθεια µέσων εξωτερικής µεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της οποιασδήποτε επένδυσης, προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόµενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Φορτηγά – σιλό µεταφοράς χύµα αλεύρου .
 • Ισοθερµικά βυτία αναγκαία για τη µεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – µεταποίησης.
 • Βυτιοφόρα αυτοκίνητα µεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων
 • Αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεµπορία προϊόντων.
 • Οχήµατα για τη µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις µονάδες αδρανοποίησης, µε προδιαγραφές σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία.
 1. Προµήθεια µέσων εσωτερικής µεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ).
 2. Σύνδεση µε δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερµίας, εφόσον πραγµατοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
 3. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.)
 4. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας, όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές κ.λπ..

..

 

 

Pin It

Εκτύπωση Email