ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή του έργου:

 Η παρούσα ενίσχυση στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες στον προορισμό. Με το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.

Το έργο βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της Ελλάδας και έχει ως στόχο:

- Τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και

- Την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων

Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση κατόπιν αίτησής τους και σχετικής αξιολόγησης που θα ακολουθήσει, δύνανται να είναι, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι φορείς διαχείρισης:

  • Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ): Ο φορέας της παρούσας κατηγορίας αποτελεί εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) του Ν. 4548/2018.
  • ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι)
  • Επιχειρήσεις: Για να είναι επιλέξιμος ο φορέας διαχείρισης της παρούσας κατηγορίας πρέπει να αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή είτε ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) του Ν. 4548/2018 είτε προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε./Ε.Ε) είτε ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε) του Ν.4072/2012,είτε εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) του Ν.3190/1955.

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 17.136.800,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Χρηματοδότηση:  έως 70.000 ευρώ

Ποσοστό Επιδότησης: 100% των επιλέξιμων δαπανών  

 

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Οι επενδύσεις οφείλουν να έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να αιτηθεί δαπάνες:

  • για την κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία
  • για την προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως:

✔ λυόμενα αποδυτήρια

✔ φορητοί χώροι υγιεινής

✔ διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο,

  • χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
  • προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού
  • ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Κάθε δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της πρόσβασης από το οδικό δίκτυο σε κάθε σημείο

παρέμβασης/παραλία που περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησής του.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι σύννομες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής και λοιπής σχετικής

νομοθεσίας.

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο.

Σε κάθε περιοχή παρέμβασης/παραλία πρέπει να τοποθετηθούν ενημερωτικές-πληροφοριακές πινακίδες για την ενημέρωση των επισκεπτών για τα σημεία της παραλίας που είναι προσβάσιμα, τους χώρους υγιεινής κ.ά.

 Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις εξής κατηγορίες:

1. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της επένδυσης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.).

2. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.

3. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

4. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

5. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνονται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.

6. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.

7. Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα.

8. Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης.

9. Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.

10. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.

11. Δαπάνες που αφορούν εργασίες υλοποίησης του έργου οι οποίες ξεκίνησαν προγενέστερα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο παρόν Υποέργο, δεν είναι επιλέξιμες.

12. Μέχρι την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης καταβολής της ενίσχυσης και η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν το σχετικό αίτημα τροποποίησης

13. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

14. Τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

15. Βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική

περιβαλλοντική νομοθεσία.

                                                                                Υποβολή επενδυτικών έργων: έως 31 Μαΐου 24

 

Pin It

Εκτύπωση Email