• Αρχική
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  • ΝΕΑ
  • Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας!

Έως το 25% του τζίρου 2019  ή  

Έως το διπλάσιο του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του 2019

Οι αιτήσεις ξεκινούν 03/06/2020 – άμεση αξιολόγηση

 

Ένα νέο, πολύ σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στη χώρα μας.

Πρόκειται για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 80%.

Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας - Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης  

Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία δίνεται με τη μορφή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 80% μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.  Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας.

Είναι ουσιαστικά ένα δάνειο με κρατική εγγύηση μέσης διάρκειας, με συγκριτικά χαμηλό επιτόκιο.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Όλες τις επιχειρήσεις , οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδο (ΚΑΔ), βάσει του οποίου   υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας COVID-19.

Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες και νεοσύστατες.

Σκοπός – Είδος Δανείου

Σκοπός του δανείου είναι η ενίσχυση της ρευστότητας.

Το δάνειο αφορά σε κεφάλαιο κίνησης.

 

Ύψος Δανείου

Το ποσό του άτοκου δανείου είναι το 25% του τζίρου του 2019 της επιχείρησης.

ή

Το διπλάσιο του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του 2019

Στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019, το ύψος χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της Επιχείρησης. 

 

Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως 5 χρόνια, στην οποία μπορεί να δοθεί και περίοδο χάριτος

Ποια είναι τα Βήματα που πρέπει να κάνει μία Επιχείρηση

  • Yποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο ependyseis.gr.
  • Στο αίτημα επιλέγεται η Τράπεζα από την οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
  • Υποβολή Δικαιολογητικών και έλεγχος επιλεξιμότητας από την τράπεζα

Ολοκλήρωση Αίτησης – Κριτήρια Υπαγωγής

Η κάθε αίτηση εξετάζεται άμεσα από την τράπεζα που υποβάλλεται.

Η έγκριση και η άντληση των κεφαλαίων θα γίνεται βάσει σειράς προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων, χωρίς ανώτατο όριο προσφερόμενων κεφαλαίων ανά Τράπεζα και έως της εξάντλησης των συνολικών κρατικών πόρων της Δράσης

Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται στον Λογαριασμό της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Προϋπόθεση λήψης του ποσού του δανείου είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Η παροχή του Ταμείου Εγγυοδοσίας - Κεφαλαίου Κίνησης θα γίνεται με εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες

Pin It

Εκτύπωση Email