Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

vasikos_metasxim_mme

 

 Σκοπός:

Στόχος της δράσης είναι να ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος. 
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • Δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά ενίσχυσης:

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα ξεκινά από 50% έως 60% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια).

Υποβολές - Διάρκεια:

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 23/02/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης (ήτοι 15/2/2023) και είναι:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κ.λπ.)
  • Δαπάνες Λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ).
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).
Pin It

Εκτύπωση Email