Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

psifiakos_metasx_aixmis

 

Σκοπός:

Αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις:

Στην δράση επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

  • έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος
  • διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
  • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης Υπεύθυνη Δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%,
  • συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός και Ποσοστό Ενίσχυσης:

Ο προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Το ποσοστό ενίσχυσης ξεκινά από 25% έως 60% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια).

 Υποβολές – Διάρκεια:

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 23/02/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αφορά σε:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
  • Δαπάνες Λογισμικού: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.
Pin It

Εκτύπωση Email