Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

 

Σκοπός της δράσης:

Στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης που θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση*
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ.
 • Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης**.

*Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ και η οποία έχει διάρκεια 12 μήνες

**Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Το Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης κυμαίνεται από 25 % έως 40%.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού Π/Υ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στο πλαίσιο του προγράμματος τα Ε/Σ μπορούν να κάνουν τις παρακάτω δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης -εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
 • Τεχνικές μελέτες
 • Δαπάνες Προβολής και εξωστρέφειας
 • Μεταφορικά μέσα
 • Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Έμμεσες δαπάνες

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 22/03/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού

 

Pin It

Εκτύπωση Email