Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

  

Σκοπός:

Στόχος της Δράσης είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη (1) διαχειριστική χρήση*.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός
 • Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III της πρόσκλησης
 • Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης**.

*Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ και η οποία έχει διάρκεια 12 μήνες

**Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 30.000 € έως και 200.000€.

Το Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης καθορίζεται ανάλογα με την περιφέρεια επένδυσης, ενδεικτικά ορίζονται από έως 40%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού Π/Υ.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (Συμβατικές Δαπάνες).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης -εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
 • Τεχνικές μελέτες
 • Δαπάνες Προβολής και εξωστρέφειας
 • Μεταφορικά μέσα
 • Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Έμμεσες δαπάνες

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 22/03/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

 

Pin It

Εκτύπωση Email