Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης τις Νήσους Αττικής μέσω του LEADER/CLLD

LEADER/CLLD_NISOI_ATT

 

 

Η πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Νήσους Αττικής περιλαμβάνει 4 Υποδράσεις οι οποίες περιγράφονται ως εξής:

19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Η υποδράση αφορά κύρια στην ενίσχυση υλοποίησης ενεργειών εξειδικευμένης ενημέρωσης / μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην παραγωγική διαδικασία των απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας/κτηνοτροφίας και της δασοκομίας. Ο στόχος της υποδράσης συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικής αξίας του δευτερογενούς τομέα και γενικά του τομέα στήριξης των δραστηριοτήτων τουρισμού και παροχής υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης.

19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η υποδράση στοχεύει στην ενδυνάμωση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων, στην γαστρονομία της περιοχής και στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας αυτής προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, ενώ ενισχύει τη δυναμική των συνεταιρισμών όπως είναι οι γυναικείοι κ.λπ.. Παράλληλα μέσω της παρούσας αναμένεται η ανάπτυξη και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί την ταυτότητα της περιοχής μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η υποδράση στοχεύει στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, όπου διασυνδέονται αναπτυξιακά ο πρωτογενής τομέας, και η μεταποίηση, με έμφαση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, καλύπτοντας έναν από τους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, στις περιοχές που εμφανίζουν δραστηριότητα στον τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής παρέμβασης αποτελούν:

– Δήμος Αγκιστρίου,

– Δήμος Αίγινας,

– Δήμων Κυθήρων – Αντικυθήρων,

– Δήμος Πόρου

– Δήμος Σαλαμίνας,

– Δήμος Σπετσών,

– Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων,

– Δήμος Ύδρας

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικά Επιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις υποδράσεις συνοπτικά:

  • Αγορά η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
  • Αγορά (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης.
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποσότητας.
  • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως λογισμικών , αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων επικοινωνίας, ηλεκτρικών υπολογιστών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
  • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Μονάδας, όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας , αδειών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος , έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), δαπάνες προβολής, δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου κατά την διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 9/10/2023 (ώρα 15:00)

Pin It

Εκτύπωση Email