Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης της Άρτας και Πρέβεζας μέσω του LEADER/CLLD

Συνοπτικά, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε παρεμβάσεις ιδιωτικών έργων είναι οι ακόλουθες:

19.2.2.3 -  Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση και συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής επιχειρήσεων που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε υποδράση.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Άρτας, Νομός Πρέβεζας

Το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας και το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας με τους περιορισμούς που ισχύουν στην υποδράση 19.2.3.3.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις είναι συνοπτικά:

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.
 • Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 15/11/2023 (ώρα 15:00)

Pin It

Εκτύπωση Email