Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

  

Σκοπός:

Στόχος της Δράσης είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη (1) διαχειριστική χρήση*.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός
 • Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔδραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

 

Σκοπός της δράσης:

Στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης που θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση*
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

psifiakos_metasx_aixmis

 

Σκοπός:

Αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις:

Στην δράση επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος
 • διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • να προσκομίσουν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

vasikos_metasxim_mme

 

 Σκοπός:

Στόχος της δράσης είναι να ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος. 
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο πριν από…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email