Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

psifiakos_metasx_aixmis

 

Σκοπός:

Αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις:

Στην δράση επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος
 • διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • να προσκομίσουν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

vasikos_metasxim_mme

 

 Σκοπός:

Στόχος της δράσης είναι να ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος. 
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο πριν από…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Έξυπνη Μεταποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

exipni_metap

 

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης "Έξυπνη Μεταποίηση" είναι να υποστηρίξει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ενισχύσουν την τεχνολογική τους υποδομή και να αναβαθμίσουν τον κατασκευαστικό τους εξοπλισμο με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.

Ειδικότερα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Θεσσαλονίκης μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

clld_ali_thes

 

  

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με προτάσεις/ δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας:

 • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός)
 • Εκσυγχρονισμός/ μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια
 • Ίδρυση / εκσυγχρονισμός/ επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοπ​οιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email