Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης μέσω του LEADER/CLLD

LEADER/CLLD_RODOPI

 

 Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – έργα ιδιωτικής παρέμβασης, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις:

19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται:Αφορά την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μετά εκσυγχρονισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για  μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης τις Νήσους Αττικής μέσω του LEADER/CLLD

LEADER/CLLD_NISOI_ATT

 

 

Η πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Νήσους Αττικής περιλαμβάνει 4 Υποδράσεις οι οποίες περιγράφονται ως εξής:

19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Η υποδράση αφορά κύρια στην ενίσχυση υλοποίησης ενεργειών εξειδικευμένης ενημέρωσης / μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην παραγωγική διαδικασία των απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας/κτηνοτροφίας και της δασοκομίας. Ο στόχος της υποδράσης συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικής αξίας του δευτερογενούς τομέα και γενικά του τομέα στήριξης των δραστηριοτήτων τουρισμού και παροχής υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης.

19.2.2.2 -Ενίσχυση επενδύσεων…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης της Ηλείας μέσω του LEADER/CLLD

LEADER/CLLD_ILEIAS

 

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Αναλυτικότερα:

19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4 - Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.5 -Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης του Β. Έβρου μέσω του LEADER/CLLD

LEADER/CLLD_EVROS

 

 

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Αναλυτικότερα, οι προκηρυσσόμενες υποδράσεις είναι οι εξής:

19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email